OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
Článok I.
Vymedzenie pojmov
1.     Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je e-shopu www.brana.sem.sk je Spoločenstvo evanjelickej mládeže so sídlom Zvonárska 23040 01 Košice.
2.     Predávajúcim je Spoločenstvo evanjelickej mládeže so sídlom Zvonárska 23040 01 Košice.
3.     Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.brana.sem.sk je Spoločenstvo evanjelickej mládeže so sídlom Zvonárska 23040 01 Košice.
4.     Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie
fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
5.     E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia
objednávkového formuláru.
8.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
Článok II.
Cena
1.     Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
2.     Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
Článok III.
Objednávka
1.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového
formuláru.
Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2.     Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3.     Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi
kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
4.     Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením
tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
5.     Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
Článok IV.
Platobné podmienky
Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1.     platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
2.     platba pri osobnom prevzatí na predajni
3.     platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
4.     platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,
5.     platbu na základe darčekového poukazu.
6.     Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných
predplatených peňažných prostriedkov.  Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
7.     Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
1.     zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
2.     zľavu za množstevný a opakovaný nákup,
3.     zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
5.     Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
Článok V.
Dodacie podmienky
1.     Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia
dodacia lehota.
2.     Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3.     Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4.     Spolu s tovarom je na vyžiadanie zákazníkovi bezplatne zasielaná faktúra (daňový doklad) v papierovej forme, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru
alebo službe od výrobcu.
5.     Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6.     Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
              1.  Slovenskej pošty,
              2.  kuriérskej spoločnosti,
              3. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke
Článok VI.
Prevod vlastníckeho práva
1.     Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2.     Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim,
vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.
Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy
1.     Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
2.     Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.
Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1.     Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon”)
podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť
od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2.     Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú
adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ
je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry,
návodom. a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim,
aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: 
Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
3.     Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4.     Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i
nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5.     Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6.     Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7.     Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom,
akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
8.     Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:
1.     prevziať objednaný tovar,
2.     zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
3.     prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
1.     dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
2.     spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej
podobe slovenského jazyka.
Článok XI.
Ochrana osobných údajov
1.     Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2.     Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom
v prípade kontroly.
3.     Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačné údaje, údaje na doručenie tovaru, kontaktné telefónne číslo,
email.
4.     Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
5.     Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
6.     Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových
správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
7.     Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme
alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
Článok XII.
Zmluvná pokuta
1.     Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú
nestornoval
alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom
tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
2.     Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho
upozornenia kupujúceho.
V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných
obchodných podmienok,
ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2.     Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3.     Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
5.     Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené
na internetovej stránke e-shopu.
6.     Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných
ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako
aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
7.     Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. mája 2021.